Členská schôdza 2019

Uznesenie z členskej schôdze ŠK Zentiva Hlohovec za rok 2018,

konanej dňa 26. 3. 2019 o 18:00 v KD Ruža, Vinohradská 9, Hlohovec

   V súlade s platnými Stanovami členská schôdza ŠK Zentiva Hlohovec

 1. schvaľuje:
  1. Správu o činnosti ŠK Zentiva Hlohovec za r. 2018 a plán činnosti pre rok 2019
  2. Správu o hospodárení ŠK Zentiva Hlohovec za r. 2018 a rozpočet pre rok 2019
  3. Správu kontrolnej komisie za rok 2018
  4. Voľbu výkonného výboru na obdobie nasledujúcich päť rokov nasledovne:

Mgr. Bystrík Tupý – predseda

Pavol Malár – podpredseda

Lukáš Gažovič – hospodár

Mgr. Michal Slamena PhD. – člen

Mgr. Monika Motyčková – členka

 1. Voľbu kontrolnej komisie na obdobie nasledujúcich piatich rokov nasledovne:

Peter Janás – predseda

Emil Tupý – člen

PaedDr. Juraj Bojnanský – člen

 1. Členský príspevok za rok 2019 v nominálnej výške stanovenej Slovenským šachovým zväzom (SŠZ) s termínom úhrady do 30. 3. 2019 hospodárovi ŠK. Člen, ktorý v stanovenom termíne neuhradí členský príspevok je ku dňu 4. 2019 vylúčený z členstva v ŠK Zentiva Hlohovec.
 1. ukladá:
  1. Výkonnému výboru preukázateľne oboznámiť neprítomných členov ŠK o spôsobe a termíne platby členského príspevku za rok 2019.
  2. Výkonnému výboru prerokovať podnety z diskusných príspevkov a zaujať k nim stanovisko do 31. 10. 2019.

Schválené členskou schôdzou ŠK Zentiva Hlohovec dňa 26. 3. 2019. Účasť členov ŠK na členskej schôdzi je zdokumentovaná priloženou prezenčnou listinou. V zmysle Stanov bola členská schôdza uznášaniaschopná, všetky rozhodnutia boli prijaté verejným hlasovaním.

Hlohovec, 26. 3. 2019

Zapísal: Lukáš Gažovič, hospodár ŠK Zentiva Hlohovec

Overili: Pavol Malár, podpredseda ŠK Zentiva  Hlohovec

             Mgr. Bystrík Tupý, predseda ŠK Zentiva  Hlohovec

 Nechať odpoveď